Γνωσιακή Βάση

view mail logs

view mail logs

in order to view your mailogs
tail -f /var/log/maillog
tail -f /var/log/exim_mainlog
exim -qff
in order to view apache logs
tail -f /usr/local/apache/logs/error_log
  • 0 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική?

Σχετικά Άρθρα

maldet installation

http://www.rfxn.com/projects/linux-malware-detect/ http://www.rfxn.com/appdocs/README.maldetect...

clamav scan

clamav scan mkdir /tmp/virus clamscan -ri --move=/tmp/virus /home/ When started...

maldet scan for spesific user

maldet scan for spesific user maldet --scan-all /home?/USER/public_html

phpshells check

phpshells check Code: freshclam; clamscan -ir /home/*/public_html/* | tee...

MSFE: Disabled! - you have either installed clamavconnector by mistake or incorrectly installed ClamAV

If clamavconnector is installed, uninstall it via WHM. If clamavconnector is not installed, try...